Metoda Webquest’u w rozwoju kompetencji cyfrowych.

Metoda Webquest’u w rozwoju kompetencji cyfrowych.

Cele:    

1.  Zdobycie umiejętności stosowania webquest’u jako metody do celowego i bezpiecznego korzystania z Internetu.
2.  Przygotowanie ucznia do efektywnego  korzystania z TIK w procesie uczenia.
3.   Zrozumienie roli nauczyciela w konstruowaniu zadań webquest.
    

 

Program:

1.  Zmiany w zapisach prawnych kompetencji cyfrowej w  najnowszych zaleceniach Parlamentu Europejskiego i nowej podstawie programowej.
2.  Bezpieczeństwo korzystania z Internetu – raport z Forum Eksperckiego .
3.  Projekt webquest’u jako metoda przemyślanego i konstruktywnego korzystania z zasobów Internetu .
4.  ABC metody i sposoby  jej stosowania w  wyszukiwaniu informacji, selekcji, wartościowaniu, internalizacji wiedzy i kreowaniu  własnych treści.
5.  Praktyczne wypracowanie form zadań w WQ, w zależności od gotowości uczniów do wykonywania samodzielnych zadań.
6.  Kształcenie postaw etycznych  w kompetencjach cyfrowych .

 

Prowadzący:

Nauczyciel – konsultant w niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli ,certyfikowany edukator MEN i  trener wspomagania, ekspert projektów edukacyjnych,

doradca dyrektorów w zakresie wdrażania kompetencji kluczowych w szkole.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.