Nauczyciel i uczeń w sieci- kształtowanie kompetencji cyfrowych. Korzyści i zagrożenia.

Nauczyciel i uczeń w sieci- kształtowanie kompetencji cyfrowych. Korzyści i zagrożenia.

Cele szkolenia:

  • Pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych oraz aspektów zewnętrznych  i wewnętrznych wpływających na ich kształtowanie.
  • Uświadomienie potrzeby kształtowania kompetencji cyfrowych  i ich roli w procesie nauczania i wychowania.
  • Podniesienie wiedzy i świadomości nauczycieli w zakresie korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
  • Projektowanie działań w sferze profilaktyki związanej z bezpieczeństwem w sieci.
  • Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych przez uczniów.

 

Cele szczegółowe:

Uczestnik szkolenia:
– definiuje i opisuje kompetencje cyfrowe w zakresie wiedzy, umiejętności i  postaw,
– przedstawia sposoby kształtowania kompetencji cyfrowych w kontekście realizacji podstawy programowej,
– uzasadnia przydatność Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych w komunikowaniu się i edukacji,
– charakteryzuje nowoczesne media komunikacyjne,
– porządkuje swoją wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi cyfrowych i sposobów ich wykorzystywania,
– wskazuje na korzyści wynikające z wykorzystania narzędzi cyfrowych,
– wskazuje obszary zagrożeń cyfrowych,
– nazywa i wyodrębnia poszczególne elementy zagrożeń cyfrowych,
– analizuje i ocenia psychologiczne aspekty zagrożeń cyfrowych,
– wskazuje sposoby wykorzystania technologii cyfrowych podczas realizacji zajęć z uczniami,
– tworzy projekt edukacyjny związany z bezpieczeństwem w sieci,
– opracowuje projekt procedury postępowania w szkole w sytuacji zagrożeń cyfrowych,
– proponuje działania w zakresie współpracy z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa ucznia w Internecie.

 

Program szkolenia:

1.     Kształtowanie kompetencji cyfrowych a realizacja podstawy programowej.
2.      Nowoczesny system komunikacyjny szkoły wykorzystujący najnowsze media, w tym media społecznościowe.
3.     Aktywizacja cyfrowa w szkole.
4.     Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w procesie uczenia się.
5.     Specyfika Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych:

  • jako narzędzie komunikacji i edukacji,
  • jako podłoże zachowań antyspołecznych i agresywnych.

6.     Formy zagrożeń cyfrowych  i jej psychologiczne aspekty.
7.     Planowanie pracy w zakresie kształtowanie kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego.
8.     Opracowanie projektu edukacyjnego związanego z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci.
9.     Stworzenie procedury postępowania w szkole w sytuacji zagrożeń cyfrowych.
10.  Postawy nauczycieli i rodziców wobec nowych mediów.
11.  Propozycje działań związanych ze współpracą z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa dziecka w Internecie.

 

 

Prowadzący:
1. Nauczyciel dyplomowany, była dyrektor szkoły, główny specjalista ds. organizacji rozwoju edukacji w powiecie gnieźnieńskim w latach 2013 – 2015. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec. Coach, doradca zawodowy. Certyfikowany praktyk The Coaching Maps. Wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku Zarządzanie oświatą. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Trener współpracujący z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Edukator w projekcie MEN Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa.Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki sztuki, doradztwa zawodowego i coachingu, a także kursy trenerskie doskonalące warsztat.
2. Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego
w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się  również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako  Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro – Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne
z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.