Organizacja pracy własnej nauczyciela. Planowanie, monitorowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego (nauczanie stacjonarne i zdalne).

Organizacja pracy własnej nauczyciela. Planowanie, monitorowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego (nauczanie stacjonarne i zdalne).

Cele ogólne:

 1. Doskonalenie umiejętności planowania procesu edukacyjnego w oparciu o triadę edukacyjną.
 2. Kształtowanie umiejętności analizy podstawy programowej i programów nauczania
  i dostosowanie ich do potrzeb oraz możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.
 3. Uświadomienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych i ich roli w procesie nauczania i wychowania.
 4. Rozwijanie umiejętności świadomego tworzenia celów w oparciu o taksonomię celów kształcenia.
  Treści programowe
 5. Triada edukacyjna – współczesny model nauczania/ uczenia się.
 6. Kluczowe pojęcia dydaktyczne w kontekście projektowania, planowania i organizacji efektywnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 7. Planowanie procesu dydaktyczno – wychowawczego:
  – planowanie kierunkowe
  – planowanie wynikowe
  – planowanie metodyczne
 8. Kompetencje kluczowe w procesie planowania.
 9. Analiza podstawy programowej i programów nauczania.
 10. Projektowanie planu dydaktycznego i monitorowanie jego realizacji.
 11. Operacjonalizacja celów kształcenia z wykorzystaniem taksonomii Blooma i Niemierki w kontekście diagnozy osiągnięć ucznia.
 12. Współpraca nauczycieli w planowaniu procesu edukacyjnego.  Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.