Podstawa programowa jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela.

Podstawa programowa jako fundamentalny dokument w planowaniu pracy nauczyciela.

Cele:

•    Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie planowania, monitorowania i ewaluacji realizacji podstawy programowej.
•    Kształtowanie umiejętności w zakresie analizowania zapisów podstawy programowej.
•    Doskonalenie umiejętności w zakresie monitorowania podstawy programowej.
•    Podniesienie umiejętności wykorzystywania wniosków z monitorowania do podnoszenia efektywności pracy.

 

Program:

1.   Zadania nauczycieli w zakresie realizacji podstawy programowej wynikające z aktów prawnych.
2.   Wymaganie państwa w zakresie realizacji podstawy programowej – istota wymagania, wyzwania jakie stoją przed szkołą/przedszkolem w kontekście tego wymagania,

      działania realizowane w szkole/przedszkolu, propozycje nowych działań.
3.   Struktura podstawy programowej – cele i umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego, obszary, treści nauczania, warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.
4.   Cele kształcenia i treści nauczania a plan pracy nauczyciela.

5.   Taksonomia celów nauczania.
6.   Obszary monitorowania podstawy programowej, źródła informacji. Narzędzia umożliwiające monitorowanie osiągnięć uczniów wynikających z podstawy programowej.
7.   Zasady sporządzania planów pracy dydaktycznej nauczyciela umożliwiających monitorowanie realizacji podstawy programowej.
8.   Wykorzystanie wniosków z monitorowania do projektowania działań w zakresie realizacji podstawy programowej.

 

 

Prowadzący:
Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“.
Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk Pure Mind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro -Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.