Realizacja podstawy programowej w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy – rozwiązania praktyczne.

Realizacja podstawy programowej w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy – rozwiązania praktyczne.

Cele:
1.   Nauczyciel zna ramowy plan nauczania dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
2.   Nauczyciel zna podstawę programową dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy.
3.   Nauczyciel rozumie.
4.   Nauczyciel zna cele kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
5.   Nauczyciel zna warunki i sposoby realizacji podstawy programowej.

 

Program:
1.   Podstawa programowa dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy – zadania szkoły.
2.   Cele kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
3.   Formy realizacji zajęć w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy.
4.   Realizacja treści nauczania – rozwiązania praktyczne.
5.   Warunki i sposoby realizacji podstawy programowej dla szkół specjalnychprzysposabiających do pracy.
6.   Praktyki wspomagane poza szkołą -rozwiązania praktyczne.

 

Forma szkolenia: stacjonarne lub zdalne

 

Prowadzący:  
pedagog specjalny z 16-letnim doświadczeniem zawodowym, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i TUS, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener, doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.