Stop nudnym lekcjom.

Stop nudnym lekcjom.

Cele
 1. Refleksja nad własnym warsztatem pracy.
 2. Przypomnienie roli elementów oceniania kształtującego w procesie uczenia się.
 3. Przegląd metod aktywizujących i stworzenie sytuacji, w której uczestnicy ćwiczą  wybrane metody.
 4. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.
Program
 1. Moje cele i państwa cele – jako nawiązanie do elementów oceniania kształtującego.
 2. Refleksja – ja nauczyciel,  ja uczeń.
 3. Czynniki powodujące, że uczeń odbiera lekcje jako nudną.
 4. Budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się.
 5. Kompetencje kluczowe w różnych ujęciach.
 6. Efekt WOW na lekcji.
 7. Rola elementów oceniania kształtującego w zapobieganiu nudzie na zajęciach.
 8. Siła w różnorodności.
 9. Atrakcyjny wykład.
 10. Zamiana ról (przegląd metod aktywizujących, w których biorą czynny udział uczestnicy warsztatu).
 11. Aktywne notowanie.
Prowadzący

Nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie i matematyki, przez 12 lat doradca metodyczny.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.