Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie pracy i dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie pracy i dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Cele ogólne:
1.  Pogłębienie wiedzy dotyczącej roli, kompetencji i zadań nauczyciela pracującego z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2.  Podniesienie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, ograniczeń i możliwości  uczniów z określonym typem niepełnosprawności.
3.  Wzrost umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4.  Kształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.  
5.  Podniesienie umiejętności planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnienie sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych oraz określonych metod i form pracy.

 

Cele szczegółowe:
Uczestnik/czka

 • wskazuje i wyjaśnia regulacje prawne w zakresie  zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole,
 • tworzy profil kompetencyjny nauczyciela pracującego z uczniem ze SPE,
 • określa rolę i zadania nauczyciela pracującego z uczniem ze SPE,
 • opisuje specyficznych potrzeby, ograniczenia i możliwości  uczniów z określonym typem niepełnosprawności,
 • charakteryzuje indywidualne przypadki uczniów objętych pomocą psychologiczo – pedagogiczną w placówce,
 • rozpoznaje wtórne skutki niepełnosprawności i proponuje sposoby ich osłabienia,
 • wskazuje mocne strony i ograniczenia ucznia, sposoby dostosowania oraz cele krótkoterminowe i długoterminowe do pracy z uczniem,
 • opracowuje arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia w oparciu o orzeczenie  Poradni   psychologiczno- pedagogicznej  oraz  obserwacje nauczycieli i specjalistów szkolnych,
 • analizuje indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne w odniesieniu do przeprowadzonej oceny funkcjonalnej ucznia,
 • proponuje rozwiązania w zakresie dostosowania wymagań edukacyjnych oraz metod i form pracy na poszczególnych przedmiotach,
 • wskazuje czynniki wpływające na efektywną współpracę z rodzicami uczniów z SPE i proponuje konkretne rozwiązania w zakresie organizacji takiej współpracy.

 

Treści szkolenia:
1.  Podstawy prawne organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2.  Kilka ważnych pojęć związanych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
3.  Analiza wybranych opinii/orzeczeń PPP uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4.  Współpraca nauczycieli w zakresie określania mocnych stron, możliwości i specyficznych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
5.  Tworzenie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia oraz  Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
6.  Planowanie pracy z uczniem ze SPE  w oparciu o umiejętności z podstawy programowej.
7.  Strefa najbliższego rozwoju a dostosowanie wymagań edukacyjnych.
8.  Ocenianie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Prowadzący:
Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego i wielu licznych projektów dla MEN.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.