Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży oraz ich profilaktyka.

Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży oraz ich profilaktyka.

Cele:  

 
1. Nabycie wiedzy z zakresu psychologii uzależnień –( zarówno od substancji psychoaktywnych jak i uzależnień behawioralnych ) w tym mechanizmów psychologicznych, środków  psychoaktywnych, czynności uzależniających, ryzykownych zachowań związanych z używaniem internetu.
2. Zdobycie kompetencji ułatwiających reagowanie na zachowania ryzykowne w szkole.    
3. Zdobycie umiejętności oraz poznanie procedur ułatwiających reagowanie w przypadku rozpoznania takich zachowań w szkole.   
4. Zdobycie kompetencji umożliwiających prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki w szkole (w tym filmoterapii).   

 

Program:

1.    Psychologia uzależnień w pigułce: środki psychoaktywne, ryzykowne zachowania związane z używaniem internetu, uzależnienia behawioralne.
2.    Przyczyny zachowań ryzykownych wśród uczniów   ( przyczyny tkwiące  w uczniach, przyczyny związane z środowiskiem rodzinnym ucznia, przyczyny związane z środowiskiem szkolnym, wpływ mediów).  
3.    Dobra diagnoza formą skutecznej profilaktyki.
4.    Współczesne trendy profilaktyki. Profilaktyka ofensywna vs profilaktyka defensywna   (Dobre praktyki).  
5.    Jak rozmawiać z młodymi ludźmi o uzależnieniach ? Komunikacja i dobra relacja kluczem do sukcesu.
6.    Rozwijanie kompetencji „miękkich” formą skutecznej profilaktyki pozytywnej. Czynniki chroniące ucznia – asertywność, poczucie własnej wartości, inteligencja emocjonalna, radzenie sobie z trudnymi emocjami  ;Wdrażanie kompetencji  miękkich na zajęciach lekcyjnych- przykłady ćwiczeń do wykorzystania.   
7.    Praca z filmem w edukacji i profilaktyce dzieci i młodzieży szkolnej – warsztat pokazowy.
8.    Zasady prowadzenia profilaktycznych warsztatów filmowych krok po kroku.   

 

Prowadzący:

psycholog, trener, profilaktyk , certyfikowany coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych, zwłaszcza z zakresu profilaktyki (agresja, przemoc, uzależnienia, Niebieska Karta) i umiejętności społecznych (komunikacji, asertywności, rozwiązywania konfliktów, motywowania, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z emocjami, wypalenia zawodowego) Prelegentka licznych spotkań i konferencji na tematy psychoprofilaktyczne (Agresja i przemoc w szkole- Konferencje Psychologów i Pedagogów Szkolnych, Wrocław 2014; Mam klasę- pracuję z klasą- o budowaniu autorytetu wśród dzieci i młodzieży; Kielce 2015). W 2017 i w 2018 roku prowadziła warsztaty finansowane z Grantów Śląskiego i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z zakresu uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży. Prowadzi warsztaty i szkolenia m.in. dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych, kierowników OPS, pracowników socjalnych, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  Jako trener pracuje od 2012 roku. W tym czasie przeprowadziła ponad 6000 h szkoleniowych, w tym ponad 4800 h z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki i prewencji problemów społecznych Ukończyła m.in. 160 h kurs-„ Trener sukcesu- prowadzenie szkoleń” , realizowany przez Pracownię Psychologiczną Elżbiety Sołtys w Krakowie; 136 h kurs „Wewnętrzny coach- najefektywniejsza forma rozwoju” realizowany przez HPR Group oraz „Trening Rozwoju Osobistego” realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków  w Krakowie.