ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI „Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka w przedszkolu. Preorientacja zawodowa.”

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ DLA DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI „Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka w przedszkolu. Preorientacja zawodowa.”

iStock 000042824552 Medium small

 

„Projekt edukacyjny jako metoda aktywizująca i wspierająca rozwój dziecka w przedszkolu. Preorientacja zawodowa.”

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej wykorzystaniu metody projektu edukacyjnego w przedszkolu.
Metoda projektu łączy celowe działanie i uczenie się zakotwiczone w podstawowych założeniach psychologii. Wykorzystanie metody projektu w procesie edukacyjnym w przedszkolu wpływa na kształtowanie kompetencji kluczowych oraz postaw i umiejętności zapisanych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Metoda projektu może być również wykorzystywana
w ramach organizowania zajęć z zakresu doradztwa zawodowego (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 sierpnia 2018 r sprawie doradztwa zawodowego)
Projekt to pogłębione badanie tematu o dużej wartości poznawczej. Zasadniczą cechą projektu jest jego charakter badawczy; obejmuje wiele obszarów i umiejętności. Projekty można realizować
w ramach różnych programów nauczania, w różnych grupach i w różnych środowiskach.
Metoda projektów przynosi szczególne korzyści w przypadku małych dzieci, ponieważ w okresie wczesnego dzieciństwa następuję szybki rozwój intelektualny. W pierwszych sześciu latach życia tworzy się około 50% połączeń między komórkami nerwowymi w mózgu. Te pierwsze lata to „otwarte okno życiowej szansy”. Zalety projektów, które pozwalają dzieciom na kierowanie swoją aktywnością i rozwijanie zainteresowań poprzez samodzielny dobór działań oraz samodzielne wykorzystanie materiałów – znalazły potwierdzenie w wielu badaniach. Jak twierdzi Maron, uczniowie, którzy w przedszkolu korzystali z dużej swobody inicjowania działań, osiągają w szkole lepsze wyniki w nauce pisania, czytania i liczenia. Jedną z wielu zalet metody projektów jest wzmacnianie motywacji małych dzieci do nabywania różnych umiejętności.
W metodzie projektów występuję nauka czynna, która daje dzieciom swobodę inicjowania, odkrywania i rozwijania własnych zainteresowań.
 

Cele konferencji
1. Poszerzenie wiedzy na temat metody projektu,  jej wykorzystania i adaptowania do możliwości  rozwojowych i możliwości uczenia się dzieci.
2. Kształtowanie umiejętności planowania i projektowania projektu z uwzględnieniem możliwości rozwojowych dzieci.
3. Doskonalenie umiejętności planowania aktywności badawczej dziecka oraz  projektowania ewaluacji projektu.
 

Program konferencji
I. Metoda projektów w pracy z przedszkolakami – wykład (1 godz. zegarowa)

1. Etapy rozwoju dziecka a jego możliwości uczenia się.
2. Różnice pomiędzy  zajęciami zaplanowanymi przez nauczyciela a metodą projektów.
3. Zalety projektów:
   – metoda projektów a osiągnięcia szkolne,
   – metoda projektów a rozwój społeczno – emocjonalny,
   – metoda projektów a współpraca z rodzicami,
   – metoda projektów a umiejętność rozwiązywania problemów,
   – metoda projektów a rozwój umiejętności czytania i pisania.
 4.  Kierowanie projektami  – struktura projektu.

II.  Projektowanie i planowanie projekt edukacyjnego  – zajęcia warsztatowe (3 godz. zegarowe)
1.  Analiza podstawy programowej w kontekście działań zaplanowanych w projekcie- określenie     umiejętności  i celów.
2.  Projekt edukacyjny  w oparciu o treści z doradztwa zawodowego.
3.  Dokumentowanie działań realizowanych w projekcie.
4.  Planowanie ewaluacji projektu edukacyjnego – narzędzia do monitorowania i ewaluacji.

 

Harmonogram konferencji

      Godziny                                              Temat                            Czas       
 09:30-10:00   Rejestracja uczestników   
10:00-11:00   Metoda projektów w pracy z przedszkolakami – wykład  60 min.
 11:00-11:15   Przerwa kawowa   
 11:15-12:45   Projektowanie i planowanie projekt edukacyjnego  – zajęcia warsztatowe      90 min.
 12:45-13:00   Przerwa kawowa   
 13:00-14:30   Projektowanie i planowanie projekt edukacyjnego  – zajęcia warsztatowe 90 min.

 Razem – 4 godz. zegarowe

 
Miejsce i terminy szkolenia

Warszawa: 26 września 2019 r., WSM ul. Kawęczyńska 36, F114
Wrocław: 24 września 2019 r.,  Boutique Hotel, ul. Kwiska 1/3
Poznań: 23 września 2019 r., Centrum Biznesowe, ul. Ogrodowa 12,
Zabrze: 25 września 2019 r., Park Hotel Diament Zabrze, ul. 3-go Maja 122a

 

Cena: 230 zł +VAT