Nauczanie hybrydowe jako wyzwanie współczesnej szkoły.

Aktualna sytuacja wymaga dedykowanej wiedzy w obszarach cyfrowych i rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Placówki edukacyjne przechodzą transformację, prowadzą naukę w trybie zdalnym lub hybrydowym. Istnieją też placówki które nauczanie zdalne stosują jako wsparcie w stacjonarnym nauczaniu. Narzędzi na rynku jest wiele, nasza propozycja pokazuje rozwiązania trzech narzędzi, które mogą stanowić całość nauczania zdalnego, bez dodatkowych aplikacji […]

Metodyka kształcenia zdalnego – jak zamienić lekcje stacjonarne na zdalne – tworzenie scenariuszy.

Cele szkolenia: Po szkoleniu uczestnicy: Zapoznają się z różnicami kształcenia tradycyjnego a zdalnego Nabędą umiejętności łączenia kompetencji cyfrowych i możliwości rozwiązać e-learningowych w kształceniu stacjonarnym Nauczą się projektować zajęcia zdalnie, aby osiągnąć porównywalny efekt do zajęć stacjonarnych. Program szkolenia: 1. Psychologiczno-pedagogiczne aspekty kształcenia na odległość motywacja w kształceniu zdalnym zagrożenia wychowanie w edukacji zdalnej nauczanie […]

Metoda Webquest’u w rozwoju kompetencji cyfrowych.

Cele:1. Zdobycie umiejętności stosowania webquest’u jako metody do celowego i bezpiecznego korzystania z Internetu.2. Przygotowanie ucznia do efektywnego korzystania z TIK w procesie uczenia .3. Zrozumienie roli nauczyciela w konstruowaniu zadań webquest. Program: Zmiany w zapisach prawnych kompetencji cyfrowej w najnowszych zaleceniach Parlamentu Europejskiego i nowej podstawie programowej. Bezpieczeństwo korzystania z Internetu – raport z […]

Realizacja podstawy programowej z matematyki z GeoGebrą.

Cele: Zapoznanie z programem GeoGebra i jego możliwościami w dydaktyce matematyki. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć z wykorzystaniem programu GeoGebra. Rozwój kompetencji matematycznych uczniów, poprzez odkrywanie twierdzeń i prawidłowości Program: GeoGebra – nowatorska metoda aktywizująca i jej skuteczność dydaktyczna na lekcji matematyki. Tworzenie konstrukcji geometrycznych i rysowanie wykresów funkcji. Tworzenie […]

Kahoot – nowoczesne nauczanie i uczenie się matematyki.

Cele: Poznanie możliwości edukacyjnych platformy Kahoot. Kształcenie kompetencji matematycznych. Umiejętne wykorzystanie platformy Kahoot do: aktywowania uczniów, wyrabiania umiejętności współpracy i uczenia się przez działanie. Realizowanie podstawy programowej z wykorzystaniem TIK. Program:1. Rejestracja i zakładanie konta na platformie Kahoot. Pobieranie aplikacji na telefon.2. Tworzenie quizów na platformie Kahoot. Dodawanie zdjęć i filmów.3. Kody ID. Rozpoczynamy quizowanie.4. […]

Projekt edukacyjny jako metoda współpracy międzyprzedmiotowej w celu realizacji podstawy programowej.

Cele szkolenia:­1. Poszerzenie wiedzy na temat metody projektu, jej wykorzystania i adaptowania do możliwości rozwojowych i możliwości uczenia się.­2. Kształtowanie umiejętności planowania i projektowania projektu z uwzględnieniem możliwości rozwojowych uczniów.­3. Doskonalenie umiejętności planowania aktywności badawczej ucznia oraz projektowania ewaluacji projektu.­4. Podniesienie umiejętności monitorowania i ewaluacji projektu edukacyjnego. Treści programowe: Etapy rozwoju ucznia a jego możliwości […]

Indywidualizacja procesu nauczania, uczenia się.

Cele ogólne­1. Poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania mózgu, specjalizacji półkul mózgowychi rodzajów pamięci. Poznanie kierunkowych typów inteligencji i preferowanych przez ucznia strategii uczenia się.­2. Doskonalenie umiejętności planowania procesu edukacyjnego w oparciu o triadę edukacyjną.­3. Kształtowanie umiejętności analizy podstawy programowej i programów nauczaniai dostosowanie ich do potrzeb oraz możliwości uczniów, dla których są przeznaczone.­4. Rozwijanie umiejętności […]

Metody nauczania sprzyjających kształtowaniu postaw kreatywności i innowacyjności.

Cele:­1. Poszerzenie wiedzy na temat metod i technik twórczych sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych i właściwych postaw.­2. Kształtowanie umiejętność stosowania wybranych technik i metod twórczych.­3. Zwiększenie elastyczności myślenia oraz inwencji w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań.­4. Rozwijanie podejście do kreatywności jako sfery, którą można ćwiczyć i rozwijać. Treści programowe Neurodydaktyka w szkole czyli jak uczyć się […]