Organizacja pracy własnej nauczyciela. Planowanie, monitorowanie i ewaluacja procesu edukacyjnego (nauczanie stacjonarne i zdalne).

Cele ogólne: Doskonalenie umiejętności planowania procesu edukacyjnego w oparciu o triadę edukacyjną. Kształtowanie umiejętności analizy podstawy programowej i programów nauczaniai dostosowanie ich do potrzeb oraz możliwości uczniów, dla których są przeznaczone. Uświadomienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych i ich roli w procesie nauczania i wychowania. Rozwijanie umiejętności świadomego tworzenia celów w oparciu o taksonomię celów kształcenia.Treści […]

Kształcenie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Cele szkolenia:­ Pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych oraz aspektów zewnętrznychi wewnętrznych wpływających na ich kształtowanie.­ Uświadomienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych i ich roli w procesie nauczania i wychowania. Program szkolenia: Profil kompetencyjny nauczyciela. Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje kluczowe w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego z […]

To proste, ale niełatwe – o komunikacji, relacjach i współpracy w zespole.

Cel ogólny: Rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie efektywnej współpracy z innymi osobami. Identyfikacja własnych zasobów w komunikacji interpersonalnej. Zdiagnozowanie osobistych umiejętności nawiązywania i utrzymywania asertywnych relacji. Podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej. Doskonalenie umiejętności empatycznego reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych. Treści programowe Kompetencje kluczowe – profil kompetencyjny nauczyciela. Jak umiejętnie wykorzystać własny potencjał? Identyfikacja własnych […]

Zarządzania własnym rozwojem i karierą zawodową, z uwzględnieniem życia rodzinnego i osobistego.

Cele: Określenie swoich mocnych stron i talentów. Zwiększenie świadomości na temat swojego potencjału. Podniesienie umiejętności zarządzania emocjami i budowania celów. Poznanie nowych narzędzi i metod planowania zadań. Udoskonalenie wybranych umiejętności przydatnych w codziennej pracy i życiu osobistym. Program: Moje zasoby – Jak odkryć swoje mocne strony i talenty? Stres i wypalenie zawodowe – Jak radzić […]

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.

Cele szkolenia Podniesienie umiejętności planowania pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z uwzględnienie sposobów dostosowania wymagań edukacyjnych. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Treści programowe: Dostosowanie wymagań edukacyjnych w aktach prawnych. Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cel i obszary dostosowania wymagań. Typy i […]

Skuteczne techniki aktywizowania i motywowania uczniów do uczenia się.

Cele szkolenia: Zapoznanie nauczycieli z definicją oraz rolą metod aktywizujących. Przedstawienie klasyfikacji metod aktywizujących procesy uczenia się. Przeprowadzenie metodą warsztatową wybranych metod aktywizujących. Uświadomienie korzyści płynących dla nauczycieli i uczniów ze stosowania ze stosowania metod aktywizujących. Treści programowe Kształtowanie kompetencji społeczno – emocjonalnych. Strefa najbliższego rozwoju ucznia. Organizacja przestrzeni dla ucznia. Metody i techniki aktywizujące. […]

Dostosowanie wymagań i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych – terapeutycznych dla uczniów ze spektrum autyzmem i zespołem Aspergera.

Cele ogólne: Poznanie specyfiki rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi – autyzm , zespół Aspergera. Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem z zaburzeniami neurorozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera). Analiza sposobów i metod dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Treści szkolenia: Czym jest autyzm i zespół Aspergera? Tacy jak […]

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – planowanie pracy i dostosowanie wymagań edukacyjnych.

Cele ogólne: Pogłębienie wiedzy dotyczącej roli, kompetencji i zadań nauczyciela pracującegoz uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podniesienie wiedzy na temat specyficznych potrzeb, ograniczeń i możliwości uczniów z określonym typem niepełnosprawności. Wzrost umiejętności rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowychi edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kształtowanie umiejętności w zakresie tworzenia wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia […]

Wsparcie ucznia z objawami depresyjnymi.

Cel ogólny: Zapoznanie ze specyfiką zjawiska depresji dzieci i młodzieży, symptomami i sposobami reagowania. Cele szczegółoweUczestnik/czka: określa czym jest depresja, rozróżnia pojęcia smutek, nastrój, depresja, wskazuje przyczyny występowania depresji, analizuje i rozróżnia rodzaje depresji, rozpoznaje symptomy depresji występujące u dzieci i młodzieży, wyróżnia i identyfikuje maski zaburzeń depresyjnych, porządkuje wiedzę, która pozwoli mu rozpoznać depresję […]

Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami ucznia w szkole i w przedszkolu?

Cel ogólny: Pozyskanie wiedzy na temat źródeł i przyczyn agresji oraz sposobów reagowaniaw sytuacji wystąpienia trudnych zachowań. Cele szczegółoweUczestnik/czka:– wymienia i wyjaśnia źródła oraz przyczyny agresji,– definiuje i porządkuje pojęcia agresja, przemoc, dręczenie,– opisuje rodzaje agresji,– wskazuje i ocenia sposoby reagowania w sytuacjach wystąpienia zachowań agresywnych,– rozpoznaje warunki sprzyjające wystąpieniu zachowań niepożądanych,– wyjaśnia i proponuje […]